МЕМОРАНДУМ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

КОСІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ІМ. І.ПЕЛИПЕЙКА

І. Загальні положення

1.1. Меморандум про дотримання академічної доброчесності (далі – Меморандум) у Косівському ліцеї ім. І. Пелипейка (далі - ліцей) встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу, а саме: педагогічними працівниками, здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх заміняють.

1.2. Меморандум розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Цивільного кодексу України, статуту ліцею, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3. Метою даного Меморандум є дотримання високих професійних стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання авторитету ліцею.

1.4. Дія Меморандум поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників ліцею.

ІІ. Поняття академічної доброчесності та відповідальність за її порушення

2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

2.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

2.4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат;

- самоплагіат;

- фабрикація;

- фальсифікація;

- списування;

- обман;

- хабарництво;

- необ’єктивне оцінювання.

2.5. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;

- позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

2.6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним документом під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.2. Меморандум доводиться до батьківської громади на зборах, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Заступник директора, який відповідає за методичну роботу:

3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформленняними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;

3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робітна конкурси різного рівня,на присвоєнняпедагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічноїдоброчесності, умов даногоМеморандуму, проводять роз'яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норметичної поведінкитанеприпустимості порушення академічної доброчесності.

3.5. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу.

3.6. Комісія в разі встановлення фактів академічної недоброчесності надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності.

ІV. Створення Комісії з питань академічної доброчесності та її діяльність

4.1. Комісіяз питань академічної доброчесності– незалежний орган для розгляду питань, пов’язаних із порушенням Меморандуму та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Меморандуму.

4.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Меморандуму та надавати пропозиції адміністрації закладу щодо накладання відповідних санкцій.

4.3. Склад Комісії затверджується наказомдиректора закладуза поданням педагогічної ради. Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

4.4. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності.

Порушення академічної доброчесності Суб’єкти порушення Обставинита умовипорушення академічної доброчесності Наслідкиі форма відповідальності Орган/посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності
Списування Здобувачі освіти -контрольні роботи; - контрольні зрізи знань; - річне оцінювання (дляекстернів) -ДПА; - річне оцінювання (для екстернів) -І (шкільний) етап Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів Повторне письмове проходження оцінювання. Термін-1 тиждень абоповторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми Повторне проходження оцінювання за графіком проведення ДПА у закладі Не зарахування результатів Робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах Учителі-предметники Атестаційна комісія Атестаційна комісія Оргкомітет, журі
Необ’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів Педагогічні працівники Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання: -усні відповіді; -домашні роботи; -контрольні роботи; -лабораторні та практичні роботи; -ДПА; -тематичне оцінювання; - моніторинги; Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційних категорій, присвоєнні педагогічних звань Адміністрація закладу, атестаційні комісії усіх рівнів
Обман: Фальсифікація Фабрикація Плагіат Педагогічні працівники як автори Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками: -методичні рекомендації; -навчальний посібник; -навчально-методичний посібник; -наочний посібник; -практичний посібник; -навчальний наочний посібник; -збірка; -методична збірка; -методичний вісник; -стаття; -методична розробка У випадку встановлення порушень такого порядку: А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії Б) в разі встановлення в атестаційний період фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфікаційної категорії. Педагогічна та методичні ради закладу, атестаційна комісія

V. Прикінцеві положення

5.1. Меморандум ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.

5.2. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за рішенням педагогічної ради ліцею та вводяться в дію наказом директора.

Кiлькiсть переглядiв: 583

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.